શાળા/વર્ગખંડ અવલોકન પત્રક

(School/Teacher Observation Form)

 

 
દરેક CRC મિત્રોએ નવા જિલ્લા મુજબથી User Name માં CRC CODE થી લોગીન કરવું.
CRC મિત્રો User Name માં પોતાનો CRC Code અને Password માં crc2012 આપી લોગીન કરી શકે છે.