SSA Recruitment

SrNo. Post Name Apply
1. State IED Co-Ordinator


સર્વ શિક્ષા અભિયાન અંતર્ગત તાલુકા કક્ષાએ બ્લોક એમ.આઇ.એસ. કો.ઓર્ડિનેટર અને ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટરની ભરતી અન્વયે પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવેલ મેરીટ યાદી સંભવિત છે. જે અન્વયે જિલ્લા કક્ષાએથી ખાલી જગ્યાના ૫(પાંચ) ગણા ઉમેદવારને ડોક્યુમેન્ટ વેરીફિકેશન તેમજ સ્થળ પસંદગી માટે રુબરૂ બોલાવવામાં આવશે. હવે પછીની ભરતીની કાર્યવાહી જિલ્લા ક્ક્ષાએથી કરવામાં આવશે જે અંગે જિલ્લા કચેરીનો સંપર્ક કરવાનો રહેશે

સર્વ શિક્ષા અભિયાન અંતર્ગત તાલુકા કક્ષાએ બ્લોક એમ.આઇ.એસ. કો.ઓર્ડિનેટરની ભરતી અન્વયે પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવેલ સંભવિત મેરીટ યાદી માટે અહી Clickકરો
સર્વ શિક્ષા અભિયાન અંતર્ગત તાલુકા કક્ષાએ બ્લોક ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટરની ભરતી અન્વયે પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવેલ સંભવિત મેરીટ યાદી માટે અહી . Clickકરો
સર્વ શિક્ષા અભિયાન અંતર્ગત તાલુકા કક્ષાએ બ્લોક એમ.આઇ.એસ. કો.ઓર્ડિનેટરની ભરતી અન્વયે રદ કરેલ અરજી જોવા અહી . Clickકરો
સર્વ શિક્ષા અભિયાન અંતર્ગત તાલુકા કક્ષાએ બ્લોક ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટરની ભરતી અન્વયે રદ કરેલ અરજી જોવા અહી . Clickકરો
બીઆરસી/યુઆરસી અને સીઆરસી કો. ઓર્ડિનેટરની તા.૦૭/૦૧/૨૦૧૮ ના રોજ લેવાયેલ પરીક્ષાનું પરીણામ જોવા માટે અહી Click કરો.
INTERVIEW DATE AND TIME
1-Assistant District Co-Ordinator Teacher’s Training
2-Assistant District Co-Ordinator Girls Education
3-District Account Officer
4-Assistant District Co-Ordinator MIS
5-Resource Person Alternative Schooling (RPAS)
6-IED Co-Ordinator
7-Addl. Assistant District Co-Ordinator Girl’s Education - KGBV (District Level)
BRC-CRC Exam instruction